REGULAMIN KLUBU MALUCHA„MAJABAJA”

 1. Klub Malucha  „Maja baja” jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia oraz 2 maja). 31 grudnia (sylwester) Majabaja czynna jest od 7:00 do 15:00.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość dwutygodniowej przerwy w okresie wakacji (w lipcu bądź w sierpniu) na wykonanie niezbędnych remontów i napraw, o czym Rodzice będą powiadomieni z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Świetlica przyjmuje dzieci w wieku od 9 miesiąca do 4 roku życia.
 4. Oferujemy pobyt w formie stałego abonamentu miesięcznego lub w formie karnetu miesięcznego z limitem godzin. W przypadku dużego zainteresowania pobytem w Świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci na abonament miesięczny.
 5. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe.
 6. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore opiekunki mogą odmówić jego przyjęcia.
 7. W przypadku, gdy dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w Majabaja opiekunki natychmiast powiadomią Rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka w ciągu godziny od telefonu.
 8. Opiekunki nie podają lekarstw dzieciom.
 9. Po okresach absencji spowodowanych chorobą dziecka Rodzice są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe.
 10. W przypadku nieobecności dziecka danego dnia stawka żywieniowa nie będzie liczona, o ile Rodzice powiadomią opiekunki o nieobecności najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego.
 11. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny określonej w abonamencie. W przypadku spóźnienia będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości 20 zł, za każdą rozpoczętą godzinę. Po godzinie 18:00 każde rozpoczęte 15 minut wynosi 20 zł.
 12. Do odbioru dziecka są upoważnieni Rodzice oraz osoby wskazane na piśmie przez rodziców.
 13. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych wraz z podpisaną umową oraz wpłata wpisowego.
 14. Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną. W przypadku zapisu rodzeństwa dziecka wcześniej uczęszczającego do Majabaja wpisowe jest pobierane w wysokości 50% kwoty obowiązującego wpisowego.
 15. Opłaty za pobyt dziecka należy regulować do 5-go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. W przypadku braku wpłaty do 5 dni po terminie zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia dziecka.
 16. O wszelkich zmianach regulaminu i cennika Rodzice będą powiadamiani z miesięcznym wyprzedzeniem.
 17. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w Klubie Malucha Majabaja Rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Zaprzestaje się naliczania opłat z końcem następnego miesiąca po złożeniu rezygnacji.
 18. W ramach czesnego zapewniamy:
  łóżko wraz z pościelą,
  wodę, 
  materiały plastyczne, m.in. plastelina, kredki, blok, papier kolorowy itp.,
  śliniaczki i ręczniki do rąk, fartuszki
 19. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku wyprawki w skład, której wchodzą: szczoteczka i pasta do zębów, piżamka, ubranie na zmianę x2, chusteczki mokre oraz higieniczne, kapcie, pieluchy (o ile dziecko używa).
 20. Posiłki są dostarczane przez firmę cateringową i są dostosowane do wymagań zdrowotnych oraz wyznaniowych. W indywidualnych przypadkach posiłki mogą być dostarczane przez Rodziców.
 21. Klub Malucha Majabaja dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas ich pobytu.
 22. Wszystkie dzieci są objęte ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.
 23. Rodzic w ramach abonamentu otrzymuje indywidulany login i hasło do monitoringu. Rodzic zobowiązuje się nie przekazywać danych dostępowych osobom trzecim.
 24. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką Majabaja a Rodzicem.
 25. W przypadku gdy dzień wolny wypada w tygodniu a dzień poprzedzający to poniedziałek lub kolejny to piątek, MajaBaja zastrzega sobie prawo do zamknięcia jeśli nie zgłosi się conajmniej 4 dzieci.
 26. Przed planowanym odbiorem Dziecka ze żłobka przez osobę upoważnioną prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie osobiście lub telefonicznie. Personel żłobka zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osoby upoważnionej lub kontaktu z Rodzicem w celu potwierdzenia danych. Rodzice oświadczają, iż biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przez nas osoby.
 27. Opłaty za pobyt reguluje cennik.