Regulamin

REGULAMIN MAJABAJA

 1. MajaBaja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30 z wyjątkiem 24 grudnia, 2 maja,  oraz piątek po Bożym Ciele oraz z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. MajaBaja ustala dwutygodniową przerwę w okresie wakacji (w lipcu bądź w sierpniu), o czym Rodzice będą powiadomieni z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku dni przełomowych np. gdy dzień wolny (święto) wypada w czwartek lub w wtorek oraz w dni między świąteczne placówka będzie działać na zasadzie dyżuru między 8:00 a 16:30, gdy zgłosi się minimum 8 dzieci.
 4. W sylwestra opieka jest sprawowana od 8:00 do 14:00.
 5. Do placówki żłobkowej przyjmujemy dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Do placówki przedszkolnej przyjmujemy dzieci od 2,5 do 5 roku życia)
 6. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. Dzieci z kaszlem lub katarem lub innymi objawami chorobowymi nie będą przyjmowane, nie mogą przebywać na terenie placówki.
 7. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore katar, kaszel, temperatura, ogólne osłabienie - dziecko nie zostanie przyjęte pod opiekę - nauczyciele mają prawo odmówić jego przyjęcia.
 8. W przypadku, gdy dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w Majabaja nauczyciele natychmiast powiadomią Rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka. Czas oczekiwania na rodzica/opiekuna - do 60 minut. Po upływie tego czasu zostaną wezwane odpowiednie służby min. karetka pogotowia.
 9. Nauczyciele nie podają lekarstw dzieciom.
 10. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci.
 11. Na terenie Żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz papierosów elektronicznych.
 12. Żłobek Majabaja nie zapewnia Rodzicom/Opiekunom dzieci uczęszczających do żłobka miejsc parkingowych.
 13. W przypadku nieobecności dziecka danego dnia stawka żywieniowa nie będzie liczona, o ile Rodzice powiadomią o nieobecności najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego.
 14. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny określonej w abonamencie. W przypadku spóźnienia będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości 25 zł za każde rozpoczęte 15 minut. Odbiór po godzinie  17:00 lub 17:30 - to koszt 30 zł za każde rozpoczęte 15 minut. Dziecko w ramach abonamentu może maksymalnie przebywać do 9 godzin dziennie. 
 15. Dziecko w placówce może maksymalnie przebywać do 9 godzin. 
 16. Do odbioru dziecka są upoważnieni Rodzice oraz osoby wskazane na piśmie przez rodziców.
 17. Personel zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osoby upoważnionej lub kontaktu z Rodzicem w celu potwierdzenia danych.
 18. Rodzice oświadczają, iż biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyjścia do placówki w celu odebrania dziecka oraz przez wskazane upoważnione osoby.
 19. W momencie przyprowadzenia dziecka do placówki lub odbioru dziecka z placówki rodzice zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szatni oraz terenu przy placówce (po odbiorze dziecka z placówki rodzice z dziećmi nie mogą przebywać na placu zabaw). Szatnia nie jest miejscem pobytu dziecka, a także nie jest miejscem zabaw. Rodzice odpowiadają prawnie i finansowo za wszystkie szkody wyrządzone przez dziecko w wyżej wymienionym czasie.
 20. Opłaty należy regulować do 3-go dnia następnego miesiąca. W przypadku braku wpłaty do 5 dni po terminie zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia dziecka.
 21. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w Majabaja Rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia/wypowiedzenia na piśmie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Wypowiedzenie trwa pełne dwa miesiące abonamentowe.
 22. W ramach opieki zapewniamy: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, obserwację, zajęcia rytmiczne, teatralne, koncerty - wykonywane przez wychowawców.
 23. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku wyprawki w skład, której wchodzą:
 • minimum 2 komplety ubranek na zmianę
 • obuwie zamienne z antypoślizgową podeszwą lub skarpety antypoślizgowe - o ile dziecko używa
 • pieluchy jednorazowe (jeżeli dziecko używa)
 • chusteczki nawilżane 2 paczki i chusteczki suche 1 paczka - dostarczane raz w miesiącu
 • szczoteczkę do zębów i pastę do zębów, kubeczek w kolorach pastelowych
 • ulubioną maskotkę, smoczek x 2 szt (o ile dziecko używa)
 • kosmetyki do twarzy na dni słoneczne i mroźne, ubrania wierzchnie dostosowane do pogody.
 1. Posiłki są dostarczane przez firmę cateringową. Placówka nie oferuje diety eliminacyjnej.
 2. W indywidualnych przypadkach posiłki mogą być dostarczane przez Rodziców na podstawie oświadczenia i odpowiedzialności Rodziców.
 3. Majabaja dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas ich pobytu w placówce.
 4. Rodzic ma obowiązek ubezpieczyć dziecko od nieszczęśliwych wypadków i przedłożyć kserokopię za potwierdzeniem z oryginałem.
 5. W trakcie sytuacji nieprzewidzianych, losowych i innych (pandemie) stosuje się bieżące regulaminy i decyzje dyrekcji placówki.
 6. Umowy zawarte na zasadach promocyjnych nie obejmują ustalenia z punktu 28.
 7. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką Majabaja a Rodzicem.
 8. Łamanie postanowień umowy, regulaminu oraz zasad współpracy może być przyczyną wypowiedzenia umowy rodzicowi bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 9. Wszelkich zmianach regulaminu i cennika Rodzice będą powiadamiani z 3 dniowym wyprzedzeniem.