Regulamin

REGULAMIN MAJABAJA

 1. Majabaja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 ( MajaBaja Kulczyńskiego otwarta jest od 7:00 do 17:30 ) z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia oraz 2 maja. 
 2. Majabaja ustala dwutygodniową przerwę w okresie wakacji (w lipcu bądź w sierpniu), o czym Rodzice będą powiadomieni z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Przerwa wakacyjna oraz absencja chorobowa nie wpływa na stałą kwotę abonamentu.
 4. W przypadku dni przełomowych np. gdy dzień wolny (święto) wypada w czwartek lub w wtorek oraz w dni między świąteczne (np. 27 grudnia w piątek) placówka jest zamknięta. 
 5. W sylwestra opieka jest sprawowana od 8:00 do 15:00.
 6. Do placówki żłobkowej przyjmujemy dzieci w wieku od 8 miesiąca do 3 roku życia.
 7. Do placówki przedszkolnej przyjmujemy dzieci od 2 do 5 roku życia.
 8. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych wraz z podpisaną umową oraz wpłata opłaty administracyjnej.
 9. Opłata administracyjna wstępna jest opłatą jednorazową i bezzwrotną. W przypadku zapisu rodzeństwa, dziecka wcześniej uczęszczającego do Majabaja, opłata jest pobierana w wysokości 50% kwoty obowiązującej.
 10. Oferujemy pobyt w formie stałego abonamentu miesięcznego.
 11. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe.
 12. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore, nauczyciele mają prawo odmówić jego przyjęcia.
 13. W przypadku, gdy dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w Majabaja nauczyciele natychmiast powiadomią Rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka. Czas oczekiwania na rodzica/opiekuna - do 60 minut. Po upływie tego czasu zostaną wezwane odpowiednie służby min. karetka pogotowia.
 14. Po okresach absencji spowodowanych chorobą dziecka Rodzice zobowiązują się dostarczyć zaświadczenie lekarskie z informacją pisemną na zaświadczeniu, że dziecko jest zdrowe.
 15. Nauczyciele nie podają lekarstw dzieciom.
 16. W przypadku nieobecności dziecka danego dnia stawka żywieniowa nie będzie liczona, o ile Rodzice powiadomią o nieobecności najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego.
 17. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny określonej w abonamencie. W przypadku spóźnienia będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Odbiór po godzinie 18:00 (lub 17:30)- to koszt 25 zł za każde rozpoczęte 15 minut. Dziecko w ramach abonamentu może maksymalnie przebywać do 10 godzin. 
 18. Do odbioru dziecka są upoważnieni Rodzice oraz osoby wskazane na piśmie przez rodziców.
 19. Personel zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osoby upoważnionej lub kontaktu z Rodzicem w celu potwierdzenia danych.
 20. Rodzice oświadczają, iż biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyjścia do placówki w celu odebrania dziecka oraz przez wskazane upoważnione osoby.
 21. W momencie przyprowadzenia dziecka do placówki lub odbioru dziecka z placówki rodzice zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szatni. Szatnia nie jest miejscem pobytu dziecka a także nie jest miejscem zabaw. Rodzice odpowiadają prawnie i finansowo za wszystkie szkody wyrządzone przez dziecko w wyżej wymienionym czasie.
 22. Opłaty za pobyt dziecka należy regulować do 5-go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. W przypadku braku wpłaty do 5 dni po terminie zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia dziecka.
 23. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w Majabaja Rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Wypowiedzenie trwa minimum pełny dwumiesięczny okres abonamentowy.
 24. W ramach czesnego zapewniamy: zajęcia dydaktyczne z podstawy programowej, obserwację psychologiczna i logopedyczną, zajęcia rytmiczne, teatralne, koncerty, łóżko wraz z pościelą, wodę, materiały dydaktyczne, śliniaczki i ręczniki do rąk, naczynia.
 25. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku wyprawki w skład, której wchodzą: szczoteczka i pasta do zębów, minimum jedno ubranie na zmianę, chusteczki mokre oraz higieniczne, kapcie, pieluchy (o ile dziecko używa).
 26. Posiłki są dostarczane przez firmę cateringową i są dostosowane do wymagań zdrowotnych oraz wyznaniowych. W indywidualnych przypadkach posiłki mogą być dostarczane przez Rodziców.
 27. Majabaja dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas ich pobytu w placówce.
 28. Wszystkie dzieci są objęte grupowym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.
 29. Opłaty za pobyt reguluje cennik.
 30. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką Majabaja a Rodzicem.
 31. O wszelkich zmianach regulaminu i cennika Rodzice będą powiadamiani z miesięcznym wyprzedzeniem.