Żłobek

Plan dnia

Przed każdym posiłkiem i po posiłku dbamy o higienę i uczymy dzieci myć rączki. Ząbki myjemy raz dziennie po śniadaniu lub obiedzie. Gdy pogoda tylko pozwala chętnie spędzamy całe dnie na świeżym powietrzu spacerując lub przebywając na placu zabaw. Zachęcamy rodziców do wyposażenia dziecka w kalosze, kurtki i spodnie nie przemakające, abyśmy mogli korzystać z każdej pogody. W okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej -5 stopni Celsjusza, wichury czy smogu przebywamy w placówce.

 • Dwa razy w roku realizujemy duże spotkania z Rodzicami z okazji Mikołajek i Dnia Rodziny (piknik w plenerze).
 • Spotykamy się z okazji dnia Babci i Dziadka, wspólnych zajęć okolicznościowych i innych ciekawych wydarzeń.
 • Raz na dwa miesiące odwiedzają nas teatrzyki, koncerty lub inne zwierzątka.

Zajęcia manipulacyjne – z zastosowaniem różnorodnych zabawek doskonalimy mechanizm percepcyjno-motoryczny (kojarzenie danych sensorycznych z danymi ruchowymi). Zabawa projektowana przez samo dziecko.

Zajęcia plastyczne – przy pomocy kredek, pędzli, plasteliny kształtujemy sprawność manualną małych rączek (mała motoryka).

Gimnastyka ogólnorozwojowa – w zabawach, przy pokonywaniu przeszkód rozwijamy sprawność ruchową (duża motoryka)


Najważniejsze dla dzieci jest przebywanie na powietrzu. Ponieważ mamy własny, ogrodzony placyk, przy dobrej pogodzie nasi podopieczni są na zewnątrz przez większość dnia.

Projekty edukacyjne realizowane przez wychowawców:
1. Edukacja zdrowotna - W zdrowym ciele - zdrowy duch.
2. Mały matematyk - rozwijanie umiejętności matematycznych.
3. Klub Małego podróżnika - poznawanie świata
4. Jak to działa - jestem małym odkrywcą
5. Śpiewam i tańczę - zajęcia muzyczno-językowe.

Regulamin

REGULAMIN MAJABAJA

 1. MajaBaja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 z wyjątkiem 24 grudnia, 2 maja,  oraz piątek po Bożym Ciele oraz z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. MajaBaja ustala dwutygodniową przerwę w okresie wakacji (w lipcu bądź w sierpniu), o czym Rodzice będą powiadomieni z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku dni przełomowych np. gdy dzień wolny (święto) wypada w czwartek lub w wtorek oraz w dni między świąteczne placówka będzie działać na zasadzie dyżuru między 8:00 a 16:00, gdy zgłosi się minimum 8 dzieci.
 4. W sylwestra opieka jest sprawowana od 8:00 do 14:00.
 5. Do placówki żłobkowej przyjmujemy dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. 
 6. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. Dzieci z kaszlem lub katarem lub innymi objawami chorobowymi nie będą przyjmowane, nie mogą przebywać na terenie placówki.
 7. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore katar, kaszel, temperatura, ogólne osłabienie - dziecko nie zostanie przyjęte pod opiekę - nauczyciele mają prawo odmówić jego przyjęcia.
 8. W przypadku, gdy dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w Majabaja nauczyciele natychmiast powiadomią Rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka. Czas oczekiwania na rodzica/opiekuna - do 60 minut. Po upływie tego czasu zostaną wezwane odpowiednie służby min. karetka pogotowia.
 9. Nauczyciele nie podają lekarstw dzieciom.
 10. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci.
 11. Na terenie Żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz papierosów elektronicznych.
 12. Żłobek Majabaja nie zapewnia Rodzicom/Opiekunom dzieci uczęszczających do żłobka miejsc parkingowych.
 13. W przypadku nieobecności dziecka danego dnia stawka żywieniowa nie będzie liczona, o ile Rodzice powiadomią o nieobecności najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego.
 14. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny określonej w abonamencie. W przypadku spóźnienia będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości 30 zł za każde rozpoczęte 15 minut. 
 15. Do odbioru dziecka są upoważnieni Rodzice oraz osoby wskazane na piśmie przez rodziców.
 16. Personel zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osoby upoważnionej lub kontaktu z Rodzicem w celu potwierdzenia danych.
 17. Rodzice oświadczają, iż biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyjścia do placówki w celu odebrania dziecka oraz przez wskazane upoważnione osoby.
 18. W momencie przyprowadzenia dziecka do placówki lub odbioru dziecka z placówki rodzice zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szatni oraz terenu przy placówce (po odbiorze dziecka z placówki rodzice z dziećmi nie mogą przebywać na placu zabaw). Szatnia nie jest miejscem pobytu dziecka, a także nie jest miejscem zabaw. Rodzice odpowiadają prawnie i finansowo za wszystkie szkody wyrządzone przez dziecko w wyżej wymienionym czasie.
 19. Opłaty należy regulować do 3-go dnia następnego miesiąca. W przypadku braku wpłaty do 5 dni po terminie zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia dziecka.
 20. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w Majabaja Rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia/wypowiedzenia na piśmie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Wypowiedzenie trwa pełne dwa miesiące abonamentowe.
 21. W ramach opieki zapewniamy: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, obserwację, zajęcia rytmiczne, teatralne, koncerty - wykonywane przez wychowawców.
 22. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku wyprawki w skład, której wchodzą:
 • minimum 2 komplety ubranek na zmianę
 • obuwie zamienne z antypoślizgową podeszwą lub skarpety antypoślizgowe - o ile dziecko używa
 • pieluchy jednorazowe (jeżeli dziecko używa)
 • chusteczki nawilżane 2 paczki i chusteczki suche 1 paczka - dostarczane raz w miesiącu
 • szczoteczkę do zębów i pastę do zębów, kubeczek w kolorach pastelowych
 • ulubioną maskotkę, smoczek x 2 szt (o ile dziecko używa)
 • kosmetyki do twarzy na dni słoneczne i mroźne, ubrania wierzchnie dostosowane do pogody.
 1. Posiłki są dostarczane przez firmę cateringową. Placówka nie oferuje diety eliminacyjnej.
 2. W indywidualnych przypadkach posiłki mogą być dostarczane przez Rodziców na podstawie oświadczenia i odpowiedzialności Rodziców.
 3. Majabaja dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas ich pobytu w placówce.
 4. Rodzic ma obowiązek ubezpieczyć dziecko od nieszczęśliwych wypadków i przedłożyć kserokopię za potwierdzeniem z oryginałem.
 5. W trakcie sytuacji nieprzewidzianych, losowych i innych (pandemie) stosuje się bieżące regulaminy i decyzje dyrekcji placówki.
 6. Umowy zawarte na zasadach promocyjnych nie obejmują ustalenia z punktu 28.
 7. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką Majabaja a Rodzicem.
 8. Łamanie postanowień umowy, regulaminu oraz zasad współpracy może być przyczyną wypowiedzenia umowy rodzicowi bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 9. Wszelkich zmianach regulaminu i cennika Rodzice będą powiadamiani z 3 dniowym wyprzedzeniem.